WE WILLEN:

Een** zelfstandige gemeente** blijven; Dat zorgt dat we dicht bij onze inwoners kunnen blijven. Dat betekent niet, dat we niet samenwerken met andere gemeenten en organisaties. Dat doen we wel, zolang de dienstverlening aan onze inwoners maar gewaarborgd is en het bijdraagt aan de effectiviteit en de efficiëntie van de gemeentelijke organisatie.

Fusiegemeenten blijken vaak het omgekeerde te leveren van wat men er vooraf van dacht of hoopte. In plaats van kostenaling leiden ze tot lastenverzwaring, professionalisme ontaardt in bureaucratie en de grotere gemeenten hebben vaker last van megalomanie (grootheidswaan). Dit blijkt uit veel praktijkonderzoek.

Overigens leiden ook gemeenschappelijke regelingen zoals AVRI, BSR, ODR, en Sterker sociaal werk, tot professionalisme, waarbij onze gemeente de regie hier en daar lijkt kwijt te raken. Ook die zal terug moeten komen bij onze gemeenten. De professionals moeten het werk uitvoeren in de kwaliteit die wij als gemeente vragen.

Natuurlijk kunnen verdere samenwerkingen of zelfs een fusie in de toekomst noodzakelijk blijken. Ook wij hebben geen glazen bol. FD Partij Beneden-Leeuwen zal er alles aan doen om de belangen van onze inwoners Beneden-Leeuwen en West Maas & Waal maximaal zeker te stellen.

We willen Toekomstgericht zijn; We maken onze toekomst zelf en wachten niet tot die ons overkomt. We kijken naar belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals:

 1. Verduurzaming en vergroening
 2. Vergrijzing
 3. Individualisering
 4. Urbanisatie
 5. Digitalisering
 6. Circulaire economie
 7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze trends zeggen iets over de koers van de samenleving. Als je daar niet op inspeelt dan sta je buitenspel. En dat willen we zeker niet. Wij willen onze eigen toekomst maken.


DAARBINNEN WILLEN WE:

1. Lekker Leven, Ondernemen en Recreëren Voor veel mensen is meedoen aan de samenleving belangrijk. Dat doen we door te werken, door een hobby te beoefenen, door vrijwilligerswerk te doen, door te studeren etc. Dat kost energie, maar als het "Lekker" gaat, levert het meer energie op! Voor bedrijven en recreanten geldt feitelijk dezelfde boodschap. Ook daar gaat "den kost voor den baet" uit. Eerst inspannen of investeren en daarna genieten van het waardevolle resultaat.

Natuurlijk moet en zal iedereen dat zelf moeten doen en ervaren. De gemeente heeft hierbij "slechts" een ondersteunende rol. Dat doet ze onder de noemer "Leefbaarheid". Als een omgeving "Leefbaar" is, dan zijn we tevreden, maar pas als het hier "Goed Leefbaar" is, vinden we het "Lekker".

Voor Lekker, een Goed leefbare omgeving, zorgen we door:

 • Een evenwichtig bestemmingsplan met passende ruimte voor leven (wijken), ondernemen (bedrijfsterreinen maar ook winkelstraten/-pleinen) en recreëren (kamperen, wandelen, fietsen, sporten etc.). Natuurlijk op plaatsen waar dat door onze gemeenschap wordt gewenst, waar het past en haalbaar is.
 • Goede en mooie infrastructuur. Dit gaat over:
  • Voldoende en goed onderhouden wegen, fiets-, wandel- en ruiterpaden. Verkeersveilig en, waar redelijkerwijs mogelijk, goed verlicht.
  • Over moderne ICT-infrastructuur. West Maas & Waal heeft op veel plaatsen glasvezel. Dat is een randvoorwaarde voor onze digitale samenleving. Onze opgave is te komen van "veel plaatsen" naar "overal".
  • Mooi en goed onderhouden openbaar groen. In parken, plantsoenen, langs wegen. Zolang de veiligheid maar niet in het geding komt.
  • Een infrastructuur waaraan je niet direct denkt bij "Lekker" is riolering, afwatering en vuilinzameling. "Lekker" is het gevolg van een goede infrastructuur daarvoor. Zo blijven we veilig en gezond.
  • Binnen en buitenaccommodaties voor sport en ontspanning. Buurthuizen, MFA's, sportzalen, sportvelden, evenementenpleinen/-terreinen zijn van groot belang. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze lichamelijke- en geestelijke vitaliteit en gezondheid. Ze moeten er zijn op plaatsen waar voldoende mensen wonen met voldoende organisatievermogen. Stapels stenen vormen geen buurthuis, maar de mensen daarbinnen wel!

2. Iedereen die dat nodig heeft krijgt passende en eerlijke zorg In 2015 zijn veel zorgtaken overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeenten. Het doel daarvan was tweeledig: 1) goedkoper zorg bieden (bezuinigen!) en 2) passender zorg bieden. Gemeenten staan dichter bij hun inwoners en zijn daardoor beter in staat om zorg op maat te leveren. Die overgang is zeker niet probleemloos verlopen. Inmiddels weten gemeenten en cliënten wat hen te doen staat resp. wat ze van elkaar kunnen verwachten.

West Maas & Waal had haar 'zorg-organisatie' gestroomlijnd binnen VraagWijzer West Maas & Waal. Vanaf 1 januari 2018 zijn die taken uitbesteed aan de Stichting Sterker. Dit betekent dat de uitvoering nu buiten de gemeente, bij een professionele organisatie is ondergebracht. In operationele zin bepaalt Sterker hoe zorgvragen worden behandeld en beantwoord. Voor de gemeente de taak om verantwoordelijk te blijven voor passende en eerlijke zorg! Dat betekent kwaliteit van Sterker controleren en bijsturen waar zaken niet naar wens gaan.

We zouden iedere zorgvrager een "Zwitser leven" willen bezorgen, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Daarvoor zijn er onvoldoende middelen beschikbaar. Vandaar dat we de beschikbare middelen eerlijk willen verdelen. Op de begroting hoeven we niets over te houden, als we maar een ruim voldoende of goed, scoren op de geboden zorg.

Tenslotte levert de gemeente ook een bijdrage aan armoedebestrijding. Dat is een moeilijk onderwerp omdat "armoede" moeilijk te definiëren is en omdat het ook in de taboesfeer leeft. Definiëren moet om te kunnen bepalen wanneer sprake is van armoede en dus hulp nodig is. In onze gemeente hebben we een gemiddeld gezinsinkomen. Gemiddeld zijn we zeker niet armoedig en verdienen we zo'n € 6.000,= per jaar meer dan een gemiddeld gezin in de grote stad. Binnen zo'n gemeente mag armoede geen probleem zijn en moeten we de definitie van Armoede ruim interpreteren. Dat laten we graag aan onze zorgprofessionals van ZorgWijzer over. Dat er discreet met aanvragen en met hulp wordt omgegaan spreekt voor zich!

3. Excellente gemeentelijke organisatie De gemeente is er voor de gemeenschap. Die moet worden geholpen om dingen voor mekaar te krijgen. Via "Leefbaarheid en Zorg" (zie boven) biedt de gemeente aan onze gemeenschap al concrete voorzieningen. Voorzieningen die, zelfs als ze op een hoog niveau staan, maar een deel van een excellente gemeentelijke organisatie verraden.

Bij een excellente gemeentelijke organisatie gaan wij uit van een organisatie die:

 • Toegankelijk is. Je loopt er makkelijk binnen, je wordt er vlot en goed geholpen.
 • Pro-actief is. Gemeentelijke processen zijn, zeker voor buitenstaanders, ingewikkeld. We leven nu eenmaal in land met een oerwoud aan regels, procedures, regelingen en wetten. Op veel daarvan heeft de gemeente geen directe invloed. Die moeten ze nu eenmaal volgen. De gemeente vormt het loket en lijkt daardoor vaak zelf 'log en ambtelijk'. Een pro-actieve gemeente is zich daarvan bewust en helpt haar inwoners en ondernemers bij hun tocht door het oerwoud. Het is een gids, die vooraf aangeeft wat er allemaal gaat gebeuren voordat een goed eindresultaat wordt bereikt. Het is een gids die ook meegaat "op reis" en die helpt bij het omzeilen van valkuilen en het passeren van bergen.
 • Verbinder is. Een gemeente die mensen, bedrijven, organisatie en instellingen samenbrengt. De mensen en bedrijven in ons midden kunnen veel energie genereren. Het is zonde als die energie onbenut blijft. In veel gevallen is het daarvoor slechts nodig om verschillende partijen met elkaar in gesprek te brengen. Die rol hoort bij een excellente gemeentelijke organisatie.
 • Een organisatie die Zegt wat ie doet en Doet wat ie zegt.